Vandentiekis hrubieszow

Mokesèiai uþ aplinkosaugos ir darbo saugos ribas verèia gamintojus ir árangos naudotojus uþtikrinti maksimalø árangos ir slëgio árenginiø kapsulæ ir jø saugumà nuo staigiø slëgio pakilimø. Vadinasi, árenginiuose yra labiau þinomas apsaugos diskø naudojimas.

Apsauginës plokðtës (arba vadinamieji plyðimo diskai apsaugo aparatà ir indus nuo per didelio slëgio padidëjimo ar kritimo.Gamintojas, renkantis plyteliø konstrukcijos gaminá, saugo kitus elementus:- jø cheminë galia - populiariausia medþiaga, ið kurios gaminamos plytelës, yra nerûdijantis plienas,- jø temperatûros forma,- ir plyteliø ilgaamþiðkumas - èia rûpinasi plyteliø stiprumu proceso slëgio metu ir jo eilës, temperatûros ir cheminiø veiksniø pokyèius.Ðie skelbimai atlieka serijos saugos plokðteliø naudotojo orientacijà, kiek tai susijæ su plyteliø, kurias jis gali ágyvendinti, ir jø naudojimo laiku. Tai labai didelis, nes prieðlaikinis plokðèiø keitimas gali sutrikdyti meno procesà ir sukelti nereikalingus nuostolius.Taip pat sukuriamas naujas vadinamøjø plyteliø metodas. dviejø krypèiø saugos plokðtës. Plokðtelës taip pat skirtos apsaugoti bakà nuo maþesnio slëgio ir virðslëgio. Dël mûsø sudëtingos konstrukcijos plytelës uþtikrina indo darbo stabilumà ir nukreipia naudojimo garantijà, nes ámontuotas jutiklis, kuris vis dar stebi saugos plokðtës veikimà abiem kryptimis.Gamintojai siûlo ðá deriná - paskutiná, kad saugos plokðtë bûtø pastatyta prieð apsauginá voþtuvà. Ðis sprendimas yra didþiulis privalumas, nes:- uþtikrina visiðkà sandarumà,- apsaugo nuo korozijos apsauganèio voþtuvo ir kitø cheminiø veiksniø,- suteikia galimybæ padaryti apsauginá voþtuvà ið pigesniø medþiagø.- nereikia nedelsiant sustabdyti prietaiso, kai saugos diskas buvo ájungtas,- jei reikia, galima apsaugoti voþtuvo slëgá be iðmontavimo.Pigus þaidimo saugumas gali bûti nukreiptas visur, kur patartina iðlaikyti sterilias prietaiso veikimo sàlygas, nes jos atitinka visas saugos taisykles.