Psichikos ligo kabueio

Operuojant psichikos simptomus, kai kuriais atvejais nepakanka ávesti tinkamus farmakologinius preparatus. Psichoterapeutas yra specialistas, kuriam mes teikiame paslaugà tuo atveju, kai mums bûdinga tipiðka psichologinë reakcija. Kartais reikalinga su narkotikais nesusijusi terapija, o papildoma paciento parama skundþiasi, kad gráþta á tam tikrus socialinius kiekius ir paslauga, susijusi su psichinëmis linijomis, kurios galëjo pasirodyti daugelio metø ar daugelio mënesiø ligos metu, ir dël prieþasties paðalinimo, atsirado liga.

Profesija, susijusi su psichologu ir psichiatruPsichoterapeutas yra profesija, panaði á psichologà ir psichiatrà. Taèiau psichologas daugiausia nagrinëja psichikos pokyèiø diagnozæ ir jurisprudencijà. Psichiatras yra gydytojas, turintis galimybæ ávesti bûtinus vaistus, kuriuos jis turi iðgydyti ligø pabaigoje, ir prireikus uþsisakyti priverstinæ hospitalizacijà. Psichoterapeuto vaidmuo maþëja tik iki paciento klausos. Tada padëkite jam surasti keliones, kad iðspræstumëte gyvenimo sritis. Psichoterapija neturi bûti naudojama tik psichologams. Ðá gyvenimà taip pat kuria gydytojai ar slaugytojai. Viena sàlyga yra uþbaigti specializuotà mokymà, kurá ji planuoja iðmokti atpaþinti psichikos sutrikimø esmæ ir originalius principus bei, kai yra daug gero gydymo.

Psichoterapijos vaidmuoPaþymëtina, kad psichoterapijos asmuo nepadeda didþiøjø þmoniø pasitenkinti savimi. Tai nëra paskutinis ir pagalba verslo akimirkoje, nesibaigus nurodymui, kaip elgtis su nuovargiu ir nepasitenkinimu, jei nepertraukiamo lenktyniø dël sëkmës. Átraukiamos psichosocialinës pagalbos priemonës. Psichoterapeuto veiklà naudoja tik tie kanèia, kurie daþnai kreipiasi á gydymà pasikonsultavus su psichologu ar psichiatru, jei gydytojas nustato, kad yra reikalinga kelionë dideliam ar net geram gydymui.