Depresija ir agresija

Vis daþniau girdime apie problemà, su kuria susiduria didelë Lenkijos visuomenës dalis, ty depresijos problema. Daugelis ið mûsø nenori pripaþinti, kad jø psichinë sveikata vyksta nedaug. Paprastai tai yra todël, kad mes elgiamës pernelyg gëdingai. Daugelis darbuotojø dël gëdos, prieð priimdami, kad jie nesusitinka, paslëpti ðià ligà, uþuot naudojæ psichikos sveikatos srities ekspertø patarimus.

VaricoFixVaricoFix - Speciali formulë vezikliams!

Kas yra depresija ir kada su juo kalbëti? Pirmasis poþymis, kuris gali suteikti jums kaþkà, kas atsitinka su jûsø psichikos sveikata, yra lëtinis liûdesys ir depresija, kai prarandate savo susidomëjimà ir gyvenimo dþiaugsmà. Depresijos serganèio asmens ritmas pradeda sulëtëti, jame yra sumaþëjæs savigarba ir sutrikusi koncentracija. Jis þiûri á praleisti niûrià formà, pilnà pesimizmo. Asmuo, kenèiantis nuo depresijos, gali prisiminti miego sutrikimus, o tai reiðkia, kad tai nëra regeneracija ir poilsis. Blogiausias depresijos simptomas yra gyvenimo lygio sumaþëjimas, kuris savo ruoþtu gali sukelti saviþudybæ. Reikëtø prisiminti, kad geras kelias ið paskutinës ligos yra greitas gydymas. Geras psichiatras Krokuva yra skirtas padëti depresijai kenèianèiam asmeniui, naudojant ilgà ir sistemingà farmakologiná gydymà. Svarbiausia yra tai, kad asmuo, tapæs apatija ir nusprendæs já priimti, grieþtai laikësi rekomendacijø, kurias jis priims ið gydytojo. Kitas svarbus þingsnis siekiant atkurti psichikos sveikatà pacientui yra gauti gydymà psichoterapeutui ir palaikyti artimiausias galvas. Tai labai svarbu karo su ðia liga metu. Reikëtø prisiminti, kad þmogui, kuris kovoja su depresija, reikalingas specialus supratimas, todël, ir, þinoma, svarbu, kad susivienijimas atitiktø grupës vaidmená ir brangø vaidmená.