6in1 mesmale

Jei norime gauti mësos ðlifavimo árangà, paprastai kompozicijoje mes naudojame sàvokà „mësmalë“. Taèiau norint þinoti, kad maisto sektoriuje didelës maðinos, kurios duoda mësà, taip pat vadinamos vilkais á kûnà. Tokiø skustuvø uþdavinys yra þaliavos, t.

Vilkai, skirti mësai, yra tie patys labai greiti. Jie turi tvirtà korpusà, pagamintà ið paprasto nerûdijanèio plieno, aukðtos kokybës aliuminio ir gerklës su sraigtiniu tiektuvu. Be to, jie aprûpinti peiliais, jerkin, tinkleliais, kurie yra derinami pagal mësos tipà. Kuo graþesnë yra rûðies mësa, tuo storesnis tinklelis. Kita vertus, prastesnës rûðies mësos, pvz., Sausgyslës, mësos forma turëtø bûti skleidþiama smulkesnëmis akimis. Todël restoranuose, valgyklose ir naujø gastronomijos patalpø þmonëms reikalinga áranga, kur vyksta susirinkimai. Tokios profesionalios didelës kûno maðinos puikiai tinka ne tik gastronomijos patalpose, bet ir þurnaluose, ne tik dideliuose, bet ir maþesniuose. Vilkai mësai, patiekalas, skirtas mësos perdirbimui maþiems ir vidutiniams pavirðiams, kur yra ruoðiama mësa projektams, skirtiems tolesniam gydymui, pvz., Deðrelëms ar deðrelëms, ádarytoms sutrupinta ir prieskoniais. Skustuvai taip pat gali turëti virtuvës árangà namø ûkiuose. Ir ypaè kai mes esame didelë ðeima, arba mes uþsiimame agroturizmo veikla, arba kai mes neperkaime paruoðtø ðalto mësos sandëliuose, mes tiesiog juos pristatome á savo namø ûkius. Rinkoje yra didelis ðio rinkinio pasirinkimas, kuris yra ávairus pagal dydá, galià, pajëgumà. Kaip ir kainø ávairovë, atrodo, kad tai yra galimybë ásigyti mums labai tinkanèià kûno maðinà. Tokios maðinos yra labai naudingos, nes jos þymiai sutrumpina patiekalø paruoðimo laikà, ypaè kai didelë suma sukuria juos kovoje. Rankinis frezavimas, be to, kad jis taupo laikà, fiziðkai iðlieka þmogus. Taigi, daug geriau imtis elektros mësmalës.